Klachtenregeling

Het is in ieders belang dat klachten en ongenoegens, van welke aard dan ook, op een bevredigende manier worden opgelost. Ongenoegen kan betrekking hebben op leerkrachten, directie, ander personeel, leerlingen of ouders. Ook kan het zijn dat er klachten of ongenoegens zijn over het onderwijs of de schoolorganisatie.

Alvorens er een procedure gevolgd wordt, gaat SPOLT ervan uit dat geprobeerd is de klacht/ ongenoegen op te lossen door in overleg te treden met elkaar. 
Mocht het moeilijk zijn de klacht te bespreken met een leerkracht dan kunt u in overleg met de directie van de basisschool naar een oplossing zoeken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het College van Bestuur SPOLT.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijk, externe vertrouwenspersonen van SPOLT:
- De heer Beenders, telefoon 0475-491571
- De heer van de Ven, telefoon 0475-581345

SPOLT heeft een klachtenregeling opgesteld. Hierin staat beschreven welke procedure er gevolgd wordt als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost. SPOLT is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.
Informatie hierover kunt u opvragen bij het bestuursbureau SPOLT (admin@spolt.nl / 0475-550449).