Beste ouders. 
 
Als MR-leden willen wij u nogmaals verduidelijken wat de rol is van de MR binnen de school van jullie kind(eren).
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een wiskundemethode, huiswerkbegeleiding, of de klasse-indeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een
andere school…. Bijna teveel om op te noemen….
Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij een openbare school is dat het gemeentebestuur). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.
Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit.
De MR praat dus in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.
Wat wij erg belangrijk vinden is de mening, vragen en opmerkingen van ouders over alle schoolse zaken. De oudergeleding van de MR probeert zo goed mogelijk te luisteren naar andere ouders en neemt deze informatie mee in de vergaderingen om zaken die bij de ouders spelen mee te nemen naar het team en bestuur toe. Wij nemen deze taak heel serieus en willen alle ouders dan ook vragen om een van ons te benaderen als u ergens vragen en/of opmerkingen over heeft. U kunt ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken, maar dit kan uiteraard ook via de mail.
Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij de leerkrachten op school.
 
Wij hopen u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben en streven naar een goede samenwerking in de toekomst tussen ouders, MR, team en bestuur.
 
Met vriendelijke groeten, OMR-leden,
Tom Gielen                                   Sabine Zegveld                              
famgielen@kpnmail.nl               sabinezegveld@hotmail.com           

Vergaderingen & Notulen
Onderstaand de vergaderdata van de MR cluster HIN in schooljaar 2020-2021.

Maandag 21-09-2020 Hunsel
Dinsdag 03-11-2020 Ittervoort  agenda
Woensdag 16-12-2020 Neeritter
Donderdag 15-02-2021 Hunsel
Maandag 17-05-2021 Ittervoort
Dinsdag 06-07-2021 Neeritter

De notulen van de vergadering kunnen opgevraagd worden bij m.vestjens@spolt.nl.

Relevante instemming & besluiten
Intentiebesluit fusie

GMR

De site van de GMR van SPOLT kunt u via de volgende link bekijken:

http://www.spolt.nl/page/162/GMR